15/06 ENCERCLEMENT SYMBOLIQUE DE L’ HOPITAL DES ENFANTS / SYMBOLISCHE OMSINGELING VAN HET KINDERZIEKENHUIS

Contre les mesures d’économies prévues par la ministre de la santé :

ENCERCLEMENT SYMBOLIQUE DE L’ HOPITAL DES ENFANTS

Ce Jeudi 15 Juin de 12h à 14h Entrée Principale de l’HUDERF

EVENEMENT FACEBOOK

Vos organisations syndicales du réseau IRIS sont aujourd’hui très inquiètes pour le futur de nos institutions publiques. Vous êtes nombreux à partager ce ressenti et ces inquiétudes. C’est pourquoi nous dénonçons fortement les mesures décidées par Maggie De Block. Pour rappel, 900 millions d’euros d’économies sont prévues pour tous les soins de santé dont 1/3 rien que pour les hôpitaux.

Les gestionnaires IRIS prévoient un impact d’au moins 15 millions d’euros dont 9 millions rien que pour les hôpitaux HIS, Bracops et Baron Lambert. Ils nous affirment qu’ il n’y aura pas de pertes d’emplois mais selon nos calculs il semble impossible d’absorber une telle somme sans toucher à l’emploi et à nos conditions de travail.

Dans une situation déjà pénible pour la majorité d’entre nous, la ministre De Block décide de s’attaquer ainsi à nos acquis avec la volonté affichée de nous supprimer par exemple une partie de nos aménagements de fin de carrière. Nous dénonçons cette mesure inique car la ministre oublie que ces congés permettent au personnel soignant en contact avec les patients de tenir le coup et de travailler plus longtemps. Il est à savoir qu’à l’heure actuelle la majorité des infirmier-e-s ont plus de 40 ans.

D’autre part, ces mesures sont à comprendre dans le contexte général où le ministre des pensions Mr Bacquelaine veut nous faire tous travailler jusqu’à 67 ans, où le ministre Peeters renforce la flexibilisation alors que dans notre secteur nous sommes déjà hyperflexibles dans l’organisation des horaires, prestations de weekends, jours fériés,… et ce afin d’assurer des soins de qualité aux patients 365 jours par an.

Indirectement la ministre s’attaque aussi évidemment aux patients car à terme les hôpitaux publics seront asphyxiés par ces mesures cumulées et ne pourront plus assumer leurs missions avec le risque de devoir fermer des services comme d’autres hôpitaux ont déjà dû le faire ces derniers mois. C’est la technique clairement assumée par tous les gouvernement libéraux depuis l’autre Maggie dans les années 80’ (Thatcher). Les patients qui peuvent se le permettre iront payer plus cher leurs soins dans des hôpitaux privés, ce qui est exactement un des buts recherchés à travers la grande réforme du paysage hospitalier imaginée par le cabinet (majoritairement KUL) de madame De Block.

L’Hôpital des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) fait partie d’IRIS et offre à TOUS depuis 30 ans des soins très pointus en oncologie, soins intensifs,  cardiologie, pneumologie, diabète  et est aussi dans l’œil du cyclone des mesures d’économies.  C’est pourquoi nous vous invitons à former avec nous une grande chaine humaine pour symboliser que la chaine des soins aux patients et certainement aux enfants est faites d’ humains : techniciens de surface,  médecins, brancardiers, technologues de laboratoire, infirmiers et autres soignants, kiné, secrétaires médicales, laborantins……En effet, nous sommes tous nécessaires pour octroyer des soins de qualité aux malades.

Pour continuer à offrir des soins de qualité à tous, les hôpitaux publics doivent continuer à recevoir le financement nécessaire à leurs missions de soins et d’accès aux plus démunis !  

LA CGSP, CSC ET LE SLFP.

 

Tegen de geplande besparingsmaatregelen van de minister van Volksgezondheid:

SYMBOLISCHE OMSINGELING VAN HET KINDERZIEKENHUIS

OP donderdag 15 juni 2017 vanaf 12uur tot 14uur Hoofdingang.

FACEBOOK EVENT

Uw vakbonden bij het IRIS-netwerk maken zich vandaag grote zorgen over de toekomst van onze openbare instellingen. Velen onder u delen dit gevoel en deze bezorgdheid. Daarom laken wij de maatregelen waartoe Maggie De Block heeft beslist. Ter herinnering, er is voor 900 miljoen euro besparingen gepland in de gezondheidszorg; een derde daarvan zal alleen de ziekenhuizen treffen.

De IRIS-bestuurders gaan uit van een impact van ten minste 15 miljoen euro, waarvan ten minste 9 miljoen voor de ziekenhuizen IZZ, Bracops en Baron Lambert. Ze verzekeren ons dat er geen banen verloren zullen gaan, maar ons lijkt het onmogelijk een dergelijk bedrag op te vangen zonder aan de jobs en aan onze arbeidsvoorwaarden te raken.

Voor de meesten onder ons zijn de werkomstandigheden al vrij zwaar; toch wil minister De Block nu onze verworven rechten te lijf gaan en is het de bedoeling bijvoorbeeld een deel van onze loopbaaneinderegelingen af te schaffen. Wij veroordelen deze maatregel, want de minister vergeet dat het personeel dat de patiënten verzorgt, het net dankzij dit verlof kan volhouden en langer kan werken. Men moet namelijk weten dat op dit ogenblik de meerderheid van de verpleegkundigen ouder dan 40 is.

Anderzijds moeten we die maatregelen in het groter verband zien: minister van Pensioenen Bacquelaine wil ons allen tot 67 laten werken, minister Peeters drijft de flexibilisering nog op, terwijl we in onze sector al hyperflexibel zijn bij de organisatie van de werkroosters, met prestaties op weekends en feestdagen, … om de patiënten 365 dagen per jaar kwaliteitszorg te waarborgen.

Want onrechtstreeks treft de minister natuurlijk ook de patiënten; op termijn zullen de openbare ziekenhuizen immers verstikken onder de al deze maatregelen. Ze zullen niet langer hun opdrachten kunnen vervullen en het gevaar bestaat dat ze diensten moeten sluiten, zoals andere ziekenhuizen de voorbije maanden al hebben moeten doen. Dat is duidelijk de tactiek die alle liberale regeringen hanteren sedert die andere Maggie in de jaren ’80 (Thatcher). Patiënten die het zich kunnen veroorloven, zullen duurdere zorg betalen in de privéziekenhuizen. En dat is precies waar men op uit is met de grote hervorming van het ziekenhuislandschap die het kabinet van mevrouw De Block (met voornamelijk mensen van de KUL) heeft bedacht.

Het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) maakt deel uit van het IRIS-netwerk en biedt al 30 jaar lang AAN IEDEREEN zorg van spitskwaliteit in oncologie, intensieve zorgen, cardiologie, pneumologie, diabetes, en het ontsnapt evenmin aan de storm van besparingsmaatregelen. Daarom roepen wij u op om samen met ons een grote menselijke ketting te vormen om zo duidelijk te maken dat de zorg voor patiënten en zeker voor kinderen, steunt op een lange keten van mensen: schoonmakers, artsen, ziekendragers, laboratoriumtechnologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, kinesitherapeuten, secretariaatsmedewerkers, laboranten, … Wij zijn namelijk allemaal nodig om de zieken kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Om eenieder kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden moeten de openbare ziekenhuizen toereikend gefinancierd blijven om hun zorgopdracht te vervullen, ook voor de minstbedeelden !  

 ACOD, ACV en VSOA